Czynności notarialne

Akty notarialne – protokoły – weksle – wypisy i odpisy

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 164 ze zm.) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza definiuje art. 79  wyżej wymienionej ustawy.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.